Κύριε άφες αυτήν και τούτο το έτος

‘’Κύριε, ἄφες αὐτήν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος’’

Κατ’ αυτόν τον τρόπο εκφράστηκε ο αμπελουργός στην παραβολή που μας αναφέρει ο Ιησούς (Λουκ. 13,6-8), όταν ο ιδιοκτήτης του αμπελώνα θέλησε να καταστρέψει την άκαρπη συκιά που είχε στον αμπελώνα του. Συγκεκριμένα, η αναφορά είναι η εξής: ‘’ Ἔλεγε δὲ ταύτην τὴν παραβολήν· Εἶχέ τις συκῆν πεφυτευμένην ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὑτοῦ, καὶ ἦλθε ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ καὶ δὲν εὗρε. Καὶ εἶπε πρὸς τὸν ἀμπελουργόν· Ἰδού, τρία ἔτη ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ δὲν εὑρίσκω· ἔκκοψον αὐτήν· διὰ τί καταργεῖ καὶ τὴν γῆν; Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει πρὸς αὐτόν· Κύριε, ἄφες αὐτήν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτήν καὶ βάλω κοπρίαν·καὶ ἐὰν μὲν κάμῃ καρπόν, καλῶς· εἰ δὲ μή, θέλεις ἐκκόψει αὐτήν μετὰ ταῦτα.’’ Μέσα από αυτήν την παραβολή θέλησε ο Ιησούς να φανερώσει τη μακροθυμία και την υπομονή που έχει για κάθε αμαρτωλό άνθρωπο. Έτσι, μπαίνοντας σε αυτό το νέο έτος, ας ευχαριστήσουμε το Θεό και ας το εκλάβουμε ως μακροθυμία και σωτηρία προς εμάς.

Διαβάζοντας το παραπάνω ανάγνωσμα, καταλαβαίνουμε ότι ο σκοπός που μας ‘’αφήνει’’ και αυτό το έτος, είναι για να φέρουμε καρπό. Ποιος όμως είναι ο καρπός αυτός; Τι ζητά ο Κύριος; Στα παραπάνω εδάφια της παραβολής (Λουκ.13,1-5), διαβάζουμε ότι πλησίασαν κάποιοι άνθρωποι το Χριστό και του ανέφεραν ένα φρικτό έγκλημα του Πιλάτου:’’Κατ᾿ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἦλθόν τινες, ἀπαγγέλλοντες πρὸς αὐτὸν περὶ τῶν Γαλιλαίων, τῶν ὁποίων τὸ αἷμα ὁ Πιλάτος ἔμιξε μὲ τὰς θυσίας αὐτῶν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς, εἶπε πρὸς αὐτούς· Νομίζετε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἦσαν ἁμαρτωλοὶ ὑπὲρ πάντας τοὺς Γαλιλαίους, διότι ἔπαθον τοιαῦτα; Οὐχί, σᾶς λέγω, ἀλλ᾿ ἐὰν δὲν μετανοῆτε, πάντες ὁμοίως θέλετε ἀπολεσθῆ. Ἤ ἐκεῖνοι οἱ δεκαοκτώ, ἐπὶ τοὺς ὁποίους ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτούς, νομίζετε ὅτι οὗτοι ἦσαν ἁμαρτωλοὶ ὑπὲρ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ἱερουσαλήμ; Οὐχί, σᾶς λέγω, ἀλλ᾿ ἐὰν δὲν μετανοῆτε, πάντες ὁμοίως θέλετε ἀπολεσθῆ.’’. Η απορία των ανθρώπων ήταν πως συνέβη αυτό το κακό σε αυτούς τους ανθρώπους. Και πολλές φορές αυτή η σκέψη ανεβαίνει στο μυαλό μας, τι άραγε ήταν αυτός και έπαθε τέτοιο κακό. Ή ποιος ξέρει τΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021ι έκανε και το έπαθε αυτό και εκείνο. Ο Ιησούς όμως, που γνώριζε τα εντός του ανθρώπου και τους διαλογισμούς (Ιωαν. 2,25) κατάλαβε τα σχόλια των ανθρώπων. Η απάντηση ήταν αποστομωτική και απόλυτη. Το ότι κάποιος άνθρωπος έπαθε ένα κακό, δε σημαίνει ότι απαραίτητα ότι είναι ο πιο αμαρτωλός, ούτε επίσης ότι εκείνος που δεν έπαθε κακό είναι ο πιο καλός. Αλλά, ‘ἐὰν δὲν μετανοῆτε, πάντες ὁμοίως θέλετε ἀπολεσθῆ.’’. Ο Θεός είναι αγαθός, είναι αγάπη, είναι απείραστος κακών και ουδένα άνθρωπο πειράζει. Και μέσα στην αγάπη Του μακροθυμεί για κάθε άνθρωπο. Γι’ αυτό μέσα στη χάρη Του και στην πρόθεσή Του έστειλε τον Ιησού Χριστό, ώστε με τη θυσία του Κυρίου μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να υπάρχει αιώνια σωτηρία σε όποιον πιστεύει στον ανεστημένο Ιησού.

Ο καρπός που αναφέρει ο λόγος του Θεού είναι η γνήσια και αληθινή μετάνοιά μας. Στο κήρυγμα του ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο άνθρωπος του Θεού, έλεγε: ‘’Κάμετε λοιπὸν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας’’ (Ματθ.3,8), αλλά και ο απ. Παύλος σε μία φράση φανερώνει τόσο χαρακτηριστικά την οδό της ζωής: ‘’τὰ ἔθνη, νὰ μετανοῶσι καὶ νὰ ἐπιστρέφωσιν εἰς τὸν Θεόν, πράττοντες ἔργα ἄξια τῆς μετανοίας.’’. Ο άνθρωπος συχνά θεωρεί την υπακοή στο Θεό και τη μετάνοια κάτι το ξεπερασμένο και αχρείαστο. Ωστόσο, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι: είτε πιστεύουμε στο Θεό, είτε δεν πιστεύουμε, Αυτός είναι ο Δημιουργός μας, είναι ο Πλάστης μας, είναι ο Κατασκευαστής μας. Κι ένα πράγμα είναι απολύτως σίγουρο. Ότι ο Δημιουργός μας, είναι αυτός που ξέρει τι έχουμε ανάγκη πραγματικά.

Γι’ αυτό αγαπητέ φίλε και φίλη, μέσα στην ελευθερία που μας χάρισε να εκλέξουμε ποιον θέλομε να ακολουθήσουμε, ας εμπιστευτούμε τον Ιησού Χριστό. Ας εκλάβομε το νέο έτος ως την ευκαιρία που θα γνωρίσουμε την αγάπη του Θεού. Ο Λόγος του Κυρίου μας λέει: ‘’Δὲν βραδύνει ὁ Κύριος τὴν ὑπόσχεσιν αὑτοῦ, ὡς τινὲς λογίζονται τοῦτο βραδύτητα, ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ἡμᾶς, μή θέλων νὰ ἀπολεσθῶσι τινες, ἀλλὰ πάντες νὰ ἔλθωσιν εἰς μετάνοιαν.’’ (Β’ Πέτρ. 3,8) και παρακάτω: ‘καὶ νομίζετε σωτηρίαν τὴν μακροθυμίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν’’(Β’ Πέτρ. 3,15). Δεν αργεί ο Ιησούς να έρθει, αλλά μακροθυμεί για να μας σώσει. Καλό και ευλογημένο έτος με τον Ιησού Χριστό μαζί. Αμήν.