Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, είναι ένα δόγμα αναγνωρισμένο από το Κράτος και σαν εκκλησία λειτουργεί με άδεια του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δογματικά αποδέχεται όλα τα άρθρα του συμβόλου της Πίστεως, όπως τα θέσπισαν οι 318 πατέρες, για να ξεχωρίζουν οι αιρέσεις από την εκκλησία που διδάσκει σωστά τον λόγο του Θεού. Έχει σαν καταστατικό της την Αγία Γραφή, η οποία είναι Θεόπνευστη. (2 Τιμοθέος 3:16).

Λέγεται Ελευθέρα, γιατί είναι αυτοκέφαλη και δεν έχει εξάρτηση -άμεση ή έμμεση- από καμία ξένη οργάνωση και Αποστολική, επειδή έχει εμμένει στα δόγματα και τις πρακτικές της πρώτης Αποστολικής εκκλησίας. Λέγεται της Πεντηκοστής διότι πιστεύει ότι ο πιστός πρέπει να λάβει το Άγιο Πνεύμα και να ενδυθεί δύναμη εξ’ ύψους, όπως έλαβαν οι απόστολοι την ήμερα της Πεντηκοστής και όλοι οι πρώτοι χριστιανοί της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Ο αρχηγός της είναι ο ίδιος ο Σωτήρας μας ο Ιησούς Χριστός, οι δε υπηρετούντες Αυτόν, θεωρούνται δούλοι του.

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής πιστεύει και εκτελεί:

Το Βάπτισμα στο νερό, που γίνετε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να βαπτισθεί ένα άτομο στο νερό, είναι να έχει πιστέψει στο Χριστό και στο Ευαγγέλιό Του και να έχει μετανοήσει από την αμαρτία (Μάρκος 16:16, Πράξεις 2:36-39). Γίνεται επομένως σε άνδρες και γυναίκες που είναι σε θέση να πιστέψουν και να μετανοήσουν, κατά τα αποστολικά πρότυπα, με πλήρη κατάδυση στο νερό (Πράξεις 8:36-39).

Την Θεία Ευχαριστία, που γίνεται ακριβώς όπως την έκανε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός (Λουκάς 22:14-21) και την παρέδωσε στους αποστόλους (1 Κορινθίους 11:23-27). Πιστεύει ότι ο οίνος και ο άρτος είναι το σώμα και το αίμα Χριστού πνευματικώς, δια της πίστεως. (1 Κορινθίους 11:27-30). Στην Θεία Κοινωνία λαβαίνουν μέρος μόνο οι πιστοί χριστιανοί, που έχουν μετανοήσει από την αμαρτία (1 Κορινθίους 1:28). Η Θεία κοινωνία γίνεται κάθε Κυριακή (Πράξεις 2:47, 20:7).

Τον Γάμο, που πρέπει να είναι τίμιος σύμφωνα με την Αγία Γραφή (Εβραίους 13:4), απαγορευμένου του διαζυγίου σε κάθε περίπτωση, εκτός λόγου πορνείας (Ματθαίος 5:32) και μη επιτρεπομένου δευτέρου γάμου (1 Κορινθίους 7:11). Μόνο ο θάνατος μπορεί να χωρίσει το ανδρόγυνο (1 Κορινθίους 7:39), γι’ αυτό και η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, δεν δίνει διαζύγια. Όσοι παντρεύτηκαν δεύτερη φορά ή πήραν χωρισμένο άτομο, επάνω στην άγνοιά τους, τους δέχεται έτσι όπως είναι και τους κάλεσε ο Χριστός χωρίς φυσικά, να έχει την απαίτηση να χωρίσουν.

Το Ευχέλαιο, που αφορά τους ασθενείς και δίνει θεραπεία στο σώμα. Ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι χρίουν τον ασθενή με λάδι, επιθέτουν τα χέρια τους επάνω του και προσεύχονται, όπως γράφει η Αγία Γραφή, ώστε ο Ιησούς Χριστός να θεραπεύσει τον ασθενή (Ιάκωβος 5:14, Μάρκος 6:13).

Την Εξομολόγηση (ή ομολογία), που γίνεται από τον μετανοούντα αμαρτωλό ενώπιον πάντων (Μάρκος 1:5, Πράξεις 19:18), ή κατ’ ιδίαν (Ιάκωβος 5:16), για να λάβει συγχώρεση από τον τον μόνο Σωτήρα και Λυτρωτή Ιησού Χριστό (Πράξεις 4:12).

Το Χρίσμα του Αγίου Πνεύματος, που συνιστά στους πιστούς, να το ζητήσουν από τον ίδιον τον σωτήρα μας τον Ιησού Χριστό, που είναι ο μόνος δυνατός να χρίσει τον άνθρωπο με το Πνεύμα Του το Άγιο (Ματθαίος 3:11). Σημείο ότι πραγματικά ένα άτομο έχει χρισθή με Άγιο Πνεύμα, είναι το σημείο των ξένων γλωσσών, που δόθηκε στους αποστόλους και τους χριστιανούς της πρώτης αποστολικής Εκκλησίας (Πράξεις 2:5, 1:44-48, 10:6, 1 Κορινθίους 14:22).

Τα Καλά Έργα, τα οποία δεν έχουν την δύναμη να σώσουν τον άνθρωπο, καθώς την σωτηρία την δίνει μόνο ο Ιησούς Χριστος, όμως πρέπει να ακολουθούν τον πιστό άνθρωπο και έχουν άμεση σχέση με την εξέλιξη της πνευματικής του πορείας καθώς σύμφωνα πάντα με το Λόγο του Θεού πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή (Ιακωβος 2:19-26).